Statens eierberetning 2005
Du er her: Staten som eier / Tabeller for Staten som eier / Statens eierskap
Søk
Utskriftsvennlig versjon

Statens eierskap

I denne eierberetningen er det omtalt 51 selskaper hvor statens direkte eierskap forvaltes av departementene. Selskapene inkludert i beretningen er de kommersielle selskapene og de største og viktigste av selskapene med andre mål. Statens eierskap omfatter mer enn dette. Tabellen viser en samlet oversikt over 80 selskaper hvor statens eierskap forvaltes direkte av departementene. Selskapene er fordelt på eierdepartement. Eierskap forvaltet av underliggende etater er ikke inkludert i tabellen under. Ved ønske om mer informasjon om selskapene kan ansvarlig eierdepartement kontaktes (oversikten er oppdatert per 31.03.2006).

Arbeids- og inkluderingsdepartement 
Rehabil AS100%
Blindes Produkter AS44,4%
Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS (KITH AS)10,5%
Industritjeneste AS7,3%
  
Finansdepartementet 
Nordiske Investeringsbanken19,1%
  
Fiskeri- og kystdepartementet 
Eksportutvalget for fisk AS100%
Fisk og kyst AS100%
Secora AS100%
Protevs AS66,0%
Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning AS (Fiskeriforskning)49,0%
NORUT Gruppen AS11,6%
Institutt for akvakulturforskning AS (Akvaforsk)5,0%
  
Fornyings- og administrasjonsdepartementet 
Statskonsult AS100%
  
Helse- og omsorgsdepartementet 
Helse Midt-Norge RHF100%
Helse Nord RHF100%
Helse Sør RHF100%
Helse Vest RHF100%
Helse Øst RHF100%
AS Vinmonopolet100%
Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS (KITH AS)70%
  
Justis og politidepartementet 
Norsk Eiendomsinformasjon AS100%
Industritjeneste AS100%
  
Kommunal- og regionaldepartementet 
Husbanken100%
Kommunalbanken AS80%
  
Kultur- og kirkedepartementet 
Hundreårsmarkeringen-Norge 2005100%
Nationaltheatret AS100%
Norsk Rikskringkasting AS100%
Norsk Tipping AS100%
Den norske Opera AS90,0%
Norsk Filmstudio AS77,6%
Carte Blanche AS70%
Den Nationale Scene AS66,7%
Rogaland Teater AS66,7%
Trøndelag Teater AS66,7%
Beaivvas Sami Theater AS40%
Rosenkrantzgt. 10 AS3,0%
  
Kunnskapsdepartementet 
Norsk Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste AS100%
Norsk Syklotronforskning AS100%
Uninett AS100%
Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS)100%
Simula Research Laboratory AS80,0%
  
Landbruks- og matdepartementet 
Staur Gård AS100%
Statskog SF100%
Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS51,0%
Kimen Såvarelaboratoriet AS51,0%
Instrumenttjenesten AS45,0%
Graminor AS34,0%
Bioparken AS8,0%
Institutt for akvakulturforskning AS (Akvaforsk)5,0%
  
Nærings- og handelsdepartement 
Argentum Fondsinvesteringer AS100%
BaneTele AS100%
Bjørnøen AS100%
Electronic Chart Centre AS100%
Entra Eiendom AS100%
Flytoget AS100%
Innovasjon Norge100%
Kings Bay AS100%
Mesta AS100%
SIVA SF100%
Statkraft SF100%
Venturefondet AS100%
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS99,9%
Telenor ASA54,0%
Kongsberg Gruppen ASA50,0%
Nammo AS50,0%
Norsk Hydro ASA43,8%
Cermaq ASA43,5%
Yara International ASA36,2%
DnB NOR ASA34,0%
Eksportfinans ASA15,0%
SAS AB14,3%
  
Olje- og energidepartement 
Gassco AS100%
Petoro AS100%
Enova SF100%
Statnett SF100%
Statoil ASA70,9%
  
Samferdselsdepartementet 
Avinor AS100%
BaneService AS100%
NSB AS100%
Posten Norge AS100%
Stor-Oslo Lokaltrafikk AS33,3%
  
Utenriksdepartementet 
Norfund100%